5 Điều về Thỏa thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng trước hôn nhân

Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định vợ chồng có quyền thỏa thuận chế độ tài sản của mình trước khi kết hôn. Vậy việc thỏa thuận chế độ tài sản trước hôn nhân được thực hiện như thế nào?

Contents

1. Thời điểm lập thoả thuận và thời điểm xác lập chế độ tài sản của vợ chồng

Trong trường hợp hai bên kết hôn lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận thì thỏa thuận này phải được lập trước khi kết hôn. Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được xác lập kể từ ngày đăng ký kết hôn.

2. Hình thức thoả thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng trước hôn nhân

Thỏa thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng phải được lập thành văn bản và phải được công chứng, chứng thực.

3. Nội dung cơ bản của thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng trước hôn nhân

Về cơ bản, nội dung của thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bao gồm:

a) Tài sản được xác định là tài sản chung, tài sản riêng của vợ, chồng;

b) Quyền, nghĩa vụ của vợ chồng đối với tài sản chung, tài sản riêng và giao dịch có liên quan; tài sản để bảo đảm nhu cầu thiết yếu của gia đình;

c) Điều kiện, thủ tục và nguyên tắc phân chia tài sản khi chấm dứt chế độ tài sản;

d) Nội dung khác có liên quan.

Khi thực hiện chế độ tài sản theo thỏa thuận mà phát sinh những vấn đề chưa được vợ chồng thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng thì áp dụng quy định tại các điều 29, 30, 31 và 32 của Luật này và quy định tương ứng của chế độ tài sản theo luật định.

4. Sửa đổi, bổ sung nội dung của chế độ tài sản của vợ chồng trước hôn nhân

Sau khi thiết lập chế độ tài sản của vợ chồng bằng văn bản đã được công chứng chứng thưc, trường hợp vợ chồng muốn sửa đổi, bổ sung thoả thuận về chế độ tài sản đó thì thực hiện theo quy định sau đây:

– Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được áp dụng thì trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận sửa đổi, bổ sung một phần hoặc toàn bộ nội dung của chế độ tài sản đó hoặc áp dụng chế độ tài sản theo luật định.

– Thỏa thuận sửa đổi, bổ sung nội dung của chế độ tài sản của vợ chồng phải được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật.

– Thỏa thuận sửa đổi, bổ sung nội dung của chế độ tài sản của vợ chồng có hiệu lực từ ngày được công chứng hoặc chứng thực. Vợ, chồng có nghĩa vụ cung cấp cho người thứ ba biết về những thông tin liên quan.

– Quyền, nghĩa vụ về tài sản phát sinh trước thời điểm việc sửa đổi, bổ sung chế độ tài sản của vợ chồng có hiệu lực vẫn có giá trị pháp lý, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Lưu ý: Sau khi sửa đổi, bổ sung thoả thuận chế độ tài sản của vợ chồng thì vợ chồng thực hiện thủ tục công chứng, chứng thực thoả thuận về chế độ tài sản sau khi bổ sung đó theo quy định của pháp luật.

xác lập chế độ tài sản của vợ chồng trước hôn nhân Luật ILBS Law
Xác lập chế độ tài sản của vợ chồng trước hôn nhân Luật ILBS Law

5. Trường hợp thỏa thuận chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu trước hôn nhân

Thỏa thuận chế độ tài sản của vợ chồng bị Tòa án tuyên bố vô hiệu trong các trường hợp sau đây:

– Không tuân thủ điều kiện có hiệu lực của giao dịch được quy định tại Bộ luật dân sự và các Luật khác có liên quan;

– Vi phạm một trong các quy định tài các Điều 29, 30, 31 và 32 của Luật Hôn nhân và gia đình 2014;

– Nội dung của thỏa thuận vi phạm nghiêm trọng quyền được cấp dưỡng, quyền được thừa kế và quyền, lợi ích hợp pháp khác của cha, mẹ, con và thành viên khác của gia đình.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về thoả thuận chế độ tài sản của vợ chồng theo pháp luật hiện hành. Nếu bạn có thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến chúng tôi để được hỗ trợ kịp thời.

Quý bạn có thể tham khảo thêm:

Chia sẻ trên mạng xã hội

Bình luận