Thủ tục Cho phép thành lập nhà trẻ, trường mẫu giáo, thành lập trường mầm non tư thục, dân lập

Dưới đây là những nội dung cần thiết về điều kiện, trình tự, thủ tục cho phép thành lập nhà trẻ, trường mẫu giáo, thành lập trường mầm non tư thục, dân lập theo quy định pháp luật mà chúng tôi tổng hợp. Hãy cùng tham khảo bài viết này để có cho mình những thông tin cần thiết bạn nhé.

Contents

Cơ sở pháp lý:

Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục..

1. Điều kiện cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục theo quy định pháp luật

Theo Điều 3 Nghị định 46/2017/NĐ-CP, điều kiện cho phép thành lập bao gồm:

– Có đề án thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

– Đề án thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường; tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển.

Do đó, việc thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục cần phải tuân thủ các điều kiện nêu trên.

2. Hồ sơ xin phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

Khoản 2 Điều 4 Nghị định 46/2017/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 135/2018, hồ sơ xin phép thành lập bao gồm các giấy tờ sau:

– Tờ trình đề nghị thành lập của tổ chức hoặc cá nhân đối với trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục cần nêu rõ sự cần thiết thành lập; tên trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ; địa điểm dự kiến làm trụ sở tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em;

– Đề án thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.

3. Thẩm quyền cho phép thành lập

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) quyết định thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục.

(Theo khoản 1 Điều 4 Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo)

4. Trình tự, thủ tục xin phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

Theo khoản 3 Điều 4 Nghị định 46/2017/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục xin phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục theo trình tự sau:

– Tổ chức, cá nhân đề nghị gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện;

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định các điều kiện thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ; trong thời hạn 15 ngày làm việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan có ý kiến thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định bằng văn bản của Phòng Giáo dục và Đào tạo và các phòng chuyên môn có liên quan, nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập; nếu không đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Sau thời hạn 02 năm, kể từ ngày quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập có hiệu lực, nếu trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ không được cho phép hoạt động giáo dục thì quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập bị hủy bỏ.

Trên đây là nội dung về thủ tục cho phép mở trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục. Nếu có thắc mắc liên hệ ILBS Law & Partners để được giải đáp.

Chia sẻ trên mạng xã hội

Bình luận