3 Bước thực hiện Thủ tục tách Công ty Đơn giản nhất hiện nay

Pháp luật hiện hành quy định cụ thể về thủ tục tách công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH), công ty cổ phần theo trình tự thực hiện như sau:

Contents

Cơ sở pháp lý:

– Luật doanh nghiệp 2020;

Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

1. Hình thức tách công ty:

Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách – CTBT) để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới (sau đây gọi là công ty được tách – CTĐT) mà không chấm dứt tồn tại của CTBT.

Như vậy tách công ty là một hình thức tổ chức lại doanh nghiệp, trong đó không phải loại hình doanh nghiệp nào cũng được phép thực hiện hoạt động này. Chỉ có công ty cổ phần và công ty TNHH được thực hiện hoạt động này. Các loại hình doanh nghiệp khác như: doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh không thể tách doanh nghiệp.

CTBT phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ, số lượng thành viên, cổ đông tương ứng với phần vốn góp, cổ phần và số lượng thành viên, cổ đông giảm xuống (nếu có); đồng thời đăng ký doanh nghiệp đối với các CTĐT.

2. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của CTBT thông qua nghị quyết, quyết định tách công ty và Điều lệ công ty. Nghị quyết, quyết định tách công ty phải gồm các nội dung chủ yếu sau:

– Tên, địa chỉ trụ sở chính của CTBT;

– Tên công ty được tách sẽ thành lập;

– Phương án sử dụng lao động;

– Cách thức tách công ty;

– Giá trị tài sản, quyền và nghĩa vụ được chuyển từ CTBT sang CTĐT; thời hạn thực hiện tách công ty.

Nghị quyết, quyết định tách công ty phải được gửi đến tất cả chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết định hoặc thông qua nghị quyết.

Bước 2: Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của CTĐT thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ tách doanh nghiệp bao gồm:

*Đối với Công ty TNHH một thành viên:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Điều lệ công ty.

– Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

– Nghị quyết, quyết định của CTBT về việc tách công ty.

*Đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Điều lệ công ty.

– Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

– Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với thành viên, cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

– Nghị quyết, quyết định của CTBT về việc tách công ty.

– Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (của CTBT), của Đại hội đồng cổ đông (của CTBT) đối với công ty cổ phần về việc tách công ty.

Bước 3: Nộp hồ sơ tách doanh nghiệp và nhận Giấy chứng nhận doanh nghiệp

– Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp được tách đặt trụ sở.

– Trong 03 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị tách trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty mới.

Hậu quả pháp lý sau khi tách công ty:

– Sau khi đăng ký doanh nghiệp, CTBT và CTĐT phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp CTBT, CTĐT, chủ nợ, khách hàng và người lao động của CTBT có thỏa thuận khác.

– Các công ty được tách đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp được phân chia theo nghị quyết, quyết định tách công ty.

Trên đây là nội dung về thủ tục tách doanh nghiệp, nếu có thắc mắc liên hệ qua số điện thoại: 0935 998 552 để được ILBS Lawyer & Partner giải đáp.

Chia sẻ trên mạng xã hội

Comment (1)

3 Bước chia Công ty chia Doanh nghiệp Đơn giản nhất 2023 – Luật ILBS Law & Partners

Th3 3, 2023, 7:07 chiều

[…] Xem thêm: 3 Bước thực hiện Thủ tục tách Công ty Đơn giản nhất hiện nay […]

Trả lời

Bình luận