Thủ tục, hồ sơ tăng, giảm vốn điều lệ Công ty Cổ phần

Những điều cần biết khi thực hiện thủ tục tăng, giảm vốn điều lệ Công ty cổ phần tại Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Contents

1. Trường hợp tăng, giảm vốn điều lệ Công ty cổ phần

1.1. Trường hợp tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Theo Điều 123 Luật Doanh nghiệp 2020, để tăng vốn điều lệ, Công ty cổ phần chào bán cổ phần. Chào bán cổ phần là việc công ty tăng thêm số lượng cổ phần, loại cổ phần được quyền chào bán để tăng vốn điều lệ.

Chào bán cổ phần có thể thực hiện theo các hình thức sau đây:

– Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu;

– Chào bán cổ phần riêng lẻ;

– Chào bán cổ phần ra công chúng.

Việc chào bán cổ phần ra công chúng, chào bán cổ phần của công ty đại chúng và tổ chức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

1.2. Trường hợp giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

Theo khoản 5 Điều 112 Luật doanh nghiệp 2020, Công ty cổ phần có thể giảm vốn điều lệ trong trường hợp sau đây:

– Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông;

– Công ty mua lại cổ phần đã bán theo yêu cầu của cổ đông hoặc theo quyết định của công ty (quy định tại Điều 132 và Điều 133 Luật doanh nghiệp);

– Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 113 của Luật này.

2. Hồ sơ tăng, giảm vốn điều lệ Công ty cổ phần

2.1. Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Hồ sơ tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần bao gồm các giấy tờ sau đây:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

– Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông công ty về việc thay đổi vốn điều lệ;

– Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định Luật Đầu tư.

Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần. Kèm theo Thông báo nêu trên, hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ phải có các giấy tờ sau đây:

– Nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần;

– Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần.

2.2. Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

– Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi vốn điều lệ.

3. Nơi nộp hồ sơ đăng ký tăng, giảm vốn điều lệ Công ty Cổ phần

Doanh nghiệp nộp bộ hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính.

4. Thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký tăng, giảm vốn điều lệ Công ty Cổ phần

Sau khi nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và trong thời hạn 3 ngày làm việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông báo yêu cầu điều chỉnh hoặc bổ sung hồ sơ và nêu rõ lý do.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vốn điều lệ công ty cổ phần Luật ILBS Law
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vốn điều lệ công ty cổ phần Luật ILBS Law

Nếu bạn đang cần đơn vị thực hiện thủ tục tăng, giảm vốn điều lệ Công ty cổ phần hãy liên hệ tới chúng tôi.

Chia sẻ trên mạng xã hội

Comment (1)

Thủ tục thành lập công ty cổ phần và 5 Điều lưu ý Luật ILBS Law & Partners 2023

Th3 3, 2023, 11:35 sáng

[…] Xem thêm: Thủ tục, hồ sơ tăng, giảm vốn điều lệ Công ty Cổ phần […]

Trả lời

Bình luận