Thủ tục tăng, giảm vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên

Trong quá trình hoạt động Công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể thực hiện thay đổi (tăng, giảm) vốn điều lệ để phù hợp với nhu cầu hoạt động. Thủ tục tăng, giảm vốn điều lệ được thực hiện như sau:

Contents

1. Trường hợp thay đổi vốn điều lệ Công ty TNHH hai thành viên trở lên

1.1. Các trường hợp tăng vốn điều lệ

– Tăng vốn góp của thành viên.

Đối với trường hợp này thì vốn góp thêm được chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty. Thành viên có thể chuyển nhượng quyền góp vốn của mình cho người khác theo quy định tại Điều 52 Luật doanh nghiệp 2020. Trường hợp có thành viên không góp hoặc chỉ góp một phần phần vốn góp thêm thì số vốn còn lại của phần vốn góp thêm của thành viên đó được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty nếu các thành viên không có thỏa thuận khác.

– Tiếp nhận thêm vốn góp của thành viên mới.

1.2. Các trường hợp giảm vốn điều lệ

– Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;

– Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây:

+ Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;

+ Tổ chức lại công ty;

+ Trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

– Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 47 của Luật doanh nghiệp 2020.

2. Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ Công ty TNHH hai thành viên trở lên

2.1. Hồ sơ tăng vốn điều lệ

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của công ty ký.

– Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tăng vốn điều lệ.

– Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

– Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên.

– Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty.

– Giấy tờ pháp lý của thành viên mới (nếu tiếp nhận thành viên mới).

– Văn bản ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục tại cơ quan đăng ký kinh doanh (trong trường hợp uỷ quyền thực hiện thủ tục).

2.2. Hồ sơ giảm vốn điều lệ

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của công ty ký.

Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ.

– Báo cáo tài chính gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ trong trường hợp giảm vốn điều lệ do công ty hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên và giảm vốn điều lệ do công ty mua lại phần vốn góp của thành viên.

– Văn bản ủy quyền cho người thay mặt nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh (trong trường hợp uỷ quyền thực hiện thủ tục).

3. Nơi nộp hồ sơ

Doanh nghiệp nộp bộ hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính.

4. Thời hạn giải quyết

Sau khi nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, trong thời hạn 3 ngày làm việc sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông báo yêu cầu điều chỉnh hoặc bổ sung hồ sơ và nêu rõ lý do.

Thủ tục tăng, giảm vốn điều lệ Công ty TNHH hai thành viên trở lên là một thủ tục khó khăn và phức tạp, vì vậy nếu bạn đang cần đơn vị uy tín để thực hiện thủ tục này hãy liên hệ với chúng tôi.

Chia sẻ trên mạng xã hội

Comment (1)

2023 – Thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp của các thành viên trong Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Th3 3, 2023, 10:51 sáng

[…] Xem thêm: Thủ tục tăng, giảm vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên […]

Trả lời

Bình luận