Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên

Những điều cần biết trường hợp tăng, giảm vốn và trình tự, thủ tục tăng, giảm vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên.

Contents

1. Tăng, giảm vốn điều lệ Công ty TNHH một thành viên

1.1. Trường hợp tăng vốn điều lệ

Theo khoản 1 Điều 87 Luật doanh nghiệp 2020, Công ty TNHH một thành viên tăng vốn trong các trường hợp sau đây:

– Chủ sở hữu công ty góp thêm vốn.

– Huy động thêm vốn góp của người khác.

Chủ sở hữu công ty quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ. Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác, công ty phải tổ chức quản lý theo loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần.

1.2. Trường hợp giảm vốn điều lệ

Theo khoản 3 Điều 87 Luật doanh nghiệp 2020, Công ty TNHH một thành viên giảm vốn điều lệ trong trường hợp sau đây:

– Hoàn trả một phần vốn góp cho chủ sở hữu công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả phần vốn góp cho chủ sở hữu công ty;

– Vốn điều lệ không được chủ sở hữu công ty thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 75 của Luật này.

2. Hồ sơ tăng, giảm vốn điều lệ Công ty TNHH hai thành viên trở lên

2.1. Hồ sơ tăng vốn điều lệ

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

– Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ;

– Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

– Văn bản ủy quyền cho người thay mặt nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh (trong trường hợp uỷ quyền thực hiện thủ tục).

2.2. Hồ sơ giảm vốn điều lệ

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

– Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thay đổi vốn điều lệ;

– Văn bản ủy quyền cho người thay mặt nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh (trong trường hợp uỷ quyền thực hiện thủ tục).

3. Nơi nộp hồ sơ xin tăng, giảm vốn điều lệ

Doanh nghiệp nộp bộ hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính.

4. Thời hạn giải quyết

Sau khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và trong thời hạn 3 ngày làm việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông báo yêu cầu điều chỉnh hoặc bổ sung hồ sơ và nêu rõ lý do.

Nếu bạn đang cần đơn vị thực hiện thủ tục tăng, giảm vốn điều lệ Công ty TNHH một thành viên hãy liên hệ tới chúng tôi.

Chia sẻ trên mạng xã hội

Comments (2)

2023 Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên Đơn giản nhất 2023

Th3 3, 2023, 11:50 sáng

[…] Xem thêm: Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên […]

Trả lời

Mới 2023 Thủ tục tăng vốn điều lệ Công ty TNHH một thành viên

Th3 3, 2023, 11:59 sáng

[…] Xem thêm: Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên […]

Trả lời

Bình luận