Thủ tục tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần và 4 điều cần biết

Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần được thực hiện theo trình tự như thế nào? Hãy để ILBS Lawyer &Partner giải đáp  cho bạn.

Contents

1. Các trường hợp tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần

Theo Điều 123 Luật Doanh nghiệp 2020, để tăng vốn điều lệ, Công ty cổ phần chào bán cổ phần. Chào bán cổ phần là việc công ty tăng thêm số lượng cổ phần, loại cổ phần được quyền chào bán để tăng vốn điều lệ.

Chào bán cổ phần có thể thực hiện theo các hình thức sau đây:

– Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu;

– Chào bán cổ phần riêng lẻ;

– Chào bán cổ phần ra công chúng.

Việc chào bán cổ phần ra công chúng, chào bán cổ phần của công ty đại chúng và tổ chức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Như vậy, để thực hiện việc tăng vốn điều lệ, công ty cần thực hiện theo một trong các hình thức tăng vốn trên.

2. Thời hạn thực hiện thủ tục tăng vốn

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt bán cổ phần cần thực hiện tăng vốn.

3. Hồ sơ tăng vốn điều lệ

Hồ sơ tăng vốn điều lệ bao gồm các giấy tờ sau đây:

– Thông báo thay đổi do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

– Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông công ty về việc thay đổi vốn điều lệ;

– Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định Luật Đầu tư.

Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần. Kèm theo Thông báo nêu trên, hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ phải có các giấy tờ sau đây:

– Nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần;

– Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị công ty về việc đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần.

4. Dịch vụ tăng vốn điều lệ CTCP tại ILBS

IBLS sẽ thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Tiếp nhận, tư vấn và chuẩn bị hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh;

Bước 2: Tiến hành nộp toàn bộ hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh;

Bước 3: Hoàn thiện thủ tục và chuyển kết quả cho khách hàng, đồng thời hướng dẫn cho khách hàng những thủ tục cần thực hiện sau khi thay đổi đăng ký kinh doanh.

Hãy liên hệ ILBS Lawyer &Partner qua số điện thoại: 0935.998.552 hoặc gửi đến email: ilbs.lawyer@gmail.com để được tư vấn và sử dụng dịch vụ.

Chia sẻ trên mạng xã hội

Comment (1)

4 Lưu ý về Thủ tục chuyển đổi công ty Cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên trở lên Luật ILBS Law & Partners

Th3 3, 2023, 10:56 sáng

[…] Thủ tục tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần và 4 điều cần biết […]

Trả lời

Bình luận